26. feb. 2015

Greit med køprising på bussen?


I den nye strategirapporten fra transportetaten foreslås køprising for de kollektivreisende. Forslaget høres ut som miljøpolitisk galskap. Men er det så galt?


Lenge var det slik at man burde skrote alle forslag fra Statens Vegvesen som handlet om buss, gange og sykkel. Slik er det ikke lenger. Statens Vegvesen er trolig det fagmiljøet som kan mest om hva som skal til for å få en mer miljøvennlig transportmiks. Når de nå sammen med Jernbaneverket, Avinor og Kystverket gir nye råd til samferdselsdepartementet, bør dette tas seriøst. Også de forslagene som ikke er politisk gjennomførbare nå. 


Strategirapporten skal danne grunnlaget for den jobben etatene og departementet skal gjøre i forbindelse med en ny Nasjonal Transportplan, ofte bare kalt "NTP". I rapporten som ble overlevert i går har man sett på en rekke forhold som byutvikling, klima, vedlikeholdsetterslep, trender og kapasitet. 

De har så valgt ut fire hovedstrategier: 
- Miljøvennlige, sikre og tilgjengelige byområder 
- Robuste regioner og effektive korridorer  
- Sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport  
- Vedlikehold av infrastruktur for pålitelighet og sikkerhet

Det er i den første strategien at du finner forslaget om køprising for kollektivreisende. Kristiansand og Trondheim har begge en form for køprising for bilistene, Bergen får det snart og debatten vil nok gå i flere norske byer fremover. Køprising på bussen er nytt og det virker umiddelbart litt underlig å foreslå noe slikt. Når vil ha flere til å ta bussen, spesielt i rushtiden, hvordan kan vi tro at det da er lurt å øke prisen i dette tidsrommet?

I strategien kan vi lese følgende: "Prising og avgifter bør brukes aktivt som virkemidler for å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer. Rushtidstrafikken gjør at transportsystemet må dimensjoneres for å kunne håndtere en stor mengde trafikanter i løpet av korte perioder av døgnet. For å dempe rushtidstoppene og utnytte kapasiteten bedre over større deler av døgnet, bør det vurderes tidsdifferensiert prising for personbiler og kollektivtransport."

I dag er det mange buss-sjåfører som jobber noen timer på formiddagen, så har den en pause før de også jobber noen timer på ettermiddagen. Høres ganske upraktisk ut. Det er kanskje ikke så rart at vi må importere stadig flere sjåfører til Norge. For bruken av bussene m
å dette også kunne sies å være ressurssløsing. Mange busser står trolig stille mesteparten av dagen. 


Hvis enda flere i fremtiden skal ta kollektivtrafikk, hvordan får vi det da til? Noen steder vil man kunne bygge bybane, tog og t-baner som gir høyere kapasitet enn dagens busser. Men det kan ikke gjøres overalt. Det er vanskelig å se at det ville vært fornuftig hvis man klarte å spre reisene noe mer. Ikke bare bilene, men også de kollektivreisende.

Så hva hvis kollektivprisene i rushtrafikken ble holdt uendret, men det ble halv pris resten av døgnet? Er forslaget da galskap? Jeg tror ikke det. Å bruke pris for å øke kapasiteten er smart. Likevel er jeg redd dette bare blir gode tanker på et papir nederst i en skuff. For når offentlige budsjetter kniper, er det liten grunn til å tro at man ville halvert prisen på noe tidspunkt. Det er nok mer sannsynlig at man heller øker prisen på enkelte tidspunkt. Og da er det galskap. I hvert fall hvis man ønsker mer miljøvennlige byer med mindre støy, forurensing og kø.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: