15. aug. 2012

23 som kan stoppe boligplanene dine


Illustrasjon av  Gytizzz / sxc.hu

Under ser du 23 innsigelsesmyndigheter som kan hindre at vi får bygget veier, bybaner, boliger, næringsbygg, fotballbaner, skoler og barnehager i kommune Norge. 
 1. Bergvesenet: Massetak, bergverk (NHD)
 2. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern: Brann- og eksplosjonsfare/forebygging (KRD)
 3. Fiskeridirektoratets regionkontor: Havbruk og havbeite, fiskeri, tang- og tarehøsting (FID)
 4. Forsvarsbygg: Bygninger og eiendommer for forsvaret (FD)
 5. Fylkesmennene:  Forurensning/miljø-, naturvern, landskapshensyn og friluftsliv (MD), miljørettet helsevern (etter forelegging for fylkeslegen) (HD).
 6. Barn og unges interesser (BFD). Beredskap, tilfluktsrom, risiko og sårbarhet (JD)
 7. Fylkesfriluftsnemnda: Allmennhetens friluftsinteresser (MD)
 8. Fylkeskommunene: Kulturminne-, kulturmiljø-  og landskapshensyn fylkesplan/regionale planinteresser/planfaglig kvalitet (MD)
 9. Fylkeslandbruksstyrene: Jord- og skogbruk (LD)
 10. Mattilsynet: Fiskesykdommer (HD)
 11. Oljedirektoratet: Etablerte og planlagte landanlegg og rørledninger for petroleumsvirksomhet knyttet til utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel (OED)
 12. Luftfartsverket: Lufthavner, lufttransport (SD)
 13. Kystverkets distriktskontorer: Havne- og farvannsforvalting, utnyttelse av sjøområder, kaianlegg, sjøverts transport (FID)
 14. Nabokommune
 15. Jernbaneverket: Jernbaner, jernbanetransport (SD)
 16. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):  Energi-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål (OED)
 17. Områdestyrene for reindriftssaker: Reindrift (LD)
 18. Riksantikvaren: Kulturminne-, kulturmiljø- og landsakpsinteresser (MD)
 19. Sametinget: Samiske kulturminne-, kulturmiljø- og landsakpsinteresser (MD)
 20. Telenor A/S: Infrastruktur for elektronisk kommunikasjon. (SD)
 21. Statens vegvesen regionvegkontorene: Riksveger, vegtransport (SD/Vegdirektoratet)
 22. Statsbygg: Bygninger og eiendommer for Staten (AAD)
 23. Stiftsdireksjonene/bispedømmeråda: Kirker og kirkegårder (KKD)
Over ser du 23 innsigelsesmyndigheter som kan fjernes* slik at vi kan bygge veier, bybaner, boliger, næringsbygg, fotballbaner, skoler og barnehager i kommunene. 

*Selvsagt bør det være noen som ivaretar nasjonale interesser, men dette kan ivaretas hos en aktør, ikke 23!  Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

Ingen kommentarer: