25. aug. 2008

KrF og Frp


I dagens utgave av Bergens Avisen kan vi lese at 1 av 2 KrF-velgere i Bergen ønsker regjeringssamarbeid med Frp. Samtidig vet vi at Norge IDAG med Bjarte Ystebø i spissen kjører en kampanje for å få Frp-vennlige stortingsrepresentanter fra KrF til neste år. KrFs forhold til Frp har vært noe turbulent og svært omdiskutert de siste årene. Selv samarbeider jeg godt med Frp, men jeg er ingen Frp-tilhenger.

I Bergen har vi inngått byrådssamarbeid med Høyre og Frp. Det har gitt KrF viktig innflytelse i en rekke saker. Bybaneutbyggingen, reduserte skjenketider, 100 nye lærerstillinger og flere hundre nye barnehageplasser er noen av de sakene KrF har sikret i dette samarbeidet. Men selv om samarbeidet i Bergen har vært en suksess, er det ingen ting som tilsier at dette er overførbart sentralt.

Det er forøvrig et stort paradoks at alle snakker om hvem man skal samarbeide med, mens ingen er opptatt av hva man skal samarbeide om. Det siste er jo selvsagt det viktigste.

KrF er et samarbeidsparti. Og fra kommune til kommune vil du finne vidt forskjellige samarbeidsmønstre. Samarbeid i lokalpolitikken er ofte person- og situasjonsavhengig. I nasjonal politikk får sentrale grunnverdier mer avgjørende betydning. De rød-grønnes jakt på kristne verdier gjør det umulig for KrF å støtte sittende regjering. Derfor har partileder Dagfinn Høybråten gjort det klart at KrF vil ha ny regjering.

Men å ha ny regjering trenger ikke bety at Siv Jensen skal bli statsminister. Heldigvis! Landsmøtet til KrF skal våren 2009 ta stilling til hva KrF mener om samarbeid etter valget 09. Men å gjøre dette til et valg mellom Jens eller Jensen blir håpløst. Like håpløst blir det også å ha Jens eller Jensen som hovedmål for sitt politiske virke. Politikk er langt viktigere enn som så.

Det er en ting som er bra med at Frp forbereder seg på en evt. regjeringsmakt, og det er ansvarliggjøringen og det at man begynner å bevege seg mot den virkelighet alle andre partier alltid har vært nødt til å forholde seg til. SV har de siste tre årene beveget seg vekk fra plenen foran Stortinget og er nå blant de seriøse aktørene i norsk politikk. Det er veldig bra.

Bloggen er ikke stor nok til å peke på de utfordringer KrF eventuelt ville møtt hvis man skulle samarbeidet med Frp. Men sånn er det jo med flere andre partier også. Politikk inneholder som regel kompromisser, mange kompromisser.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

3 kommentarer:

Joar sa...

Jeg tror det kan komme av flere årsaker til hvorfor en stor del av KrF sine velgere ønsker et slikt samarbeid. Nå har jo KrF opphav fra Vestlandet og der partiet står sterkest vil jeg anta. I motsetning til ellers i landet så er det på vestlandet Kr.F er mest konservativt og borgerlig orientert, og det kan svare en del til begeistringen store deler av KrF sine velgere her på Vestlandet har for et Fremskrittparti samarbeid på regjeringsnivå. Dette er slik jeg tolker det.

Når det gjelder hva som er avgjørende for et slikt samarbeid er sterkest ønskelig fremfor et Arbeiderparti samarbeid fra de konservatives hold, så tror jeg det går på en rekke enkelt saker som veier tyngst for denne gruppen, og som kjent går det på Israel-saken, ekteskapet, og den økende konkurransen kristendommen har fått fra Islam de siste årene. Jeg tror dette er sakene som de frikirkelige miljøene er sterkest opptatt av når det gjelder hvilket veivalg KrF skal ta til neste år.
Dette er min tolkning av hvorfor jeg tror Norge Idag ønsker et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet, og det har jeg respekt for, men det som er underlig fra Norge Idag synes jeg, er hvorfor de ikke har stilt spørsmålstegn til Fremskrittspartiets ståsted i Ja til Livet-saken. Som det mest liberal-vennlige partiet i bioteknologi og abort som den sterkeste Ja til livet bevegelsen i Norge ønsker samarbeid med, så har de ikke stilt spørsmålstegn til. Det synes jeg er underlig. Norge Idag-redaktør Finn-Jarle Sæle har heller ikke lagt sjul på hva han mener om bistandspolitikken som samsvarer likt med Fremskrittspartiet sin, men han er ikke politiker, men derimot hans kone, og hun har ikke sagt sitt syn, men hun deler hans iver om Fremskrittsparti samarbeid.

Et annet emne som Norge Idag ikke har reist så høyt, som betyr mye for KrF, og det er klimaendringene. Her vet vi hvor FrP står, og avisen virker ikke som å ha stil seg kritisk til deres syn om saken, men heller unngått og skrevet om hva FrP mener. Kanskje de er redd for å avsløre seg som meningsfeller på dette området også.

Dette er viktige saker for Kr.F som Fremskrittspartiet er en motpol til, her har ikke Norge Idag vært noe kritisk, og skulle det ende med en FrP-ledet regjering støttet av KrF, vil Norge Idag i det hele tatt stille seg kritisk til det FrP finner på å gjøre?? Det er ikke så enkelt å vite, siden de ikke har kommet med noe enda.

Kristelig Folkeparti vet innerst inne at det ikke blir noen borgerlig regjering uten Fremskrittspartiet, og det virker som om det er for ubehagelig for KrFs ledelse til å svelge. Men samtidig så kritiseres Arbeiderpartiet så hardt for å være på kant med viktige saker for Kr.F. Men, på de sakene jeg nevnte ovenfor så står KrF som motpol til Fremskrittspartiet.

Når Kristelig Folkeparti skal velge side så må partiet spørre seg om hvilke saker som skal veie tyngst? Det mener noen er et umulig valg, men det er det reelle valget står mellom. Om man liker det eller ei.

Saker som kontantstøtte, ekteskap, Israel, er partiet på side med Fr.P, men saker som Miljø, fattigdom, internasjonal solidaritet er partiet på linje med Arbeiderpartiet. Dette er valgene KrF må velge mellom, og det blir ingen enkel sak.

Men dersom kontatstøtte og ekteskap blir viktigere enn miljø og internasjonal solidaritet så velger nok partiet Fr.P.. Man må gi og ta i et samarbeid, hva vil KrF gi, og hva vil KrF ta.. Det gjenstår veivalget til september 2009..

Filip Rygg sa...

Du har mange interessante betrakntinger Joar. Men de punktene du nevner(med et unntak) som du mener er viktige for frikirke Norge, er viktige saker for hele KrF. Dette med islam vs kristendom tror jeg få av oss bryr seg om.

Jeg tror ikke dette blir et valg mellom ytterste venstre eller ytterste høyre. KrF har avklart at dagens regjering må gå av. Hva som skjer videre vil bestemmes av landsmøtet.

Joar sa...

Takk for svar Filip,
Som du sier så er en rekke vedtak dagens regjering har foretatt på kant med viktige saker for KrF. Som f.eks Ekteskapsloven, bioteknologiloven, det nye KrL faget, og delvis i utenrikspolitikke. Men ser vi på andre områder som bistand, miljø, barnehageløft og skolesatsning så har regjeringen fått til et skikkelig løft.

Kristelig Folkeparti som vi ser i navnet så er det opptatt av kristendommens plass i vårt samfunn, og dette er jo selve grunnlaget for et samfunn som tuftes på viktige verdier. -Jeg er også skeptisk til den aggressive sekulariseringen vi ser som jeg håper vi kan snu. Kristendommen spiller en svært viktig rolle i vårt samfunn fordi den bygger på en veldig viktig moral og forteller oss hvordan etisk vi skal te oss ut. Jeg er selv ikke-troende per i dag, men jeg deler mange av kristendommens verdier og det er jeg stolt av. Tilføyer gjerne i dette avsnittet at vi kan ikke ha en regjering i landet som ødelegger kristendommen, eller andre religioner.

Men Filip, i siste avsnitt vil jeg gjerne spørre deg om kontantstøtten, fordi det faktum er jo at den hindrer integrering av innvandringskvinner som velger å ta støtten fremfor å ha sine barn i norske barnehager. Kontantstøtten er vi nok to prinsipielt uenig om, men jeg mener man må se virkeligheten av de virkning en slik ordning har ført til over lengre tid, også blant kontantstøtten sine skapere. - Skal vi gjøre som Fremskrittspartiet å frata innvandrermiljøene retten til kontantstøtte og bare gi til etniske nordmenn? - Det ville jo blitt diskriminerende. - Da må vi heller fjerne hele støtten, for alle parter. Fordi det er ikke rettferdig om en gruppe skal stenges ute av et gode andre fritt kan få av. Jeg håper virkelig dere ikke krever kontantstøtten tilbake igjen, dersom den først blir fjernet.