27. feb. 2009

Viktig, men noe enkel barnevernsdebattDet er en viktig, men noe forenklet barnevernsdebatt vi har hatt i avisene de siste ukene. For barnas skyld er det avgjørerende at de forhold som blant annet Bergens Tidende har avdekket, kommer frem. Men dette må ikke bli en svartmaling av barnevernstjenesten og alt det gode arbeidet som gjøres dag og natt for barna og deres foreldre.

Som politiker kommer jeg ofte i berøring med enkeltsaker, felles for de alle er at man ikke kan mene så veldig mye politisk. Erfaringen har som regel alltid vært at barnevernets inngripen var viktig og helt nødvendig(det finnes selvfølgelig alltid unntak). I utgangspunktet er det nok langt flere barn som skulle ha fått hjelp enn hva det er i dag, men dette handler selvsagt om stramme økonomiske rammer.

Kritikken i Bergens Tidende og Bergens Avisen har egentlig handlet mer om manglende kontroll på flere av institusjonene som ligger under det statlige barnevernet, BUFETAT. Det som før ble styrt av lokal- og fylkespolitikere er nå (dessverre) overtatt av staten. Sånn sett kan vi si at systemet har blitt verre, når det gjelder muligheten for de folkevalgte til å gripe inn. Egentlig er det bare statsråden vi kan ”skyte” på når feks manglende kontroll med rusbruk, blir avdekket.

Det er svært kritikkverdig at barn som allerede har det vanskelig, blir langt verre stilt og i flere tilfeller skolert til å bli rusmisbrukere, på ulike barnevernsinstitusjoner. Og dersom det er tilfelle at informasjonen om dette i lengre tid har vært kjent, ja da er det grunn til å være sjokkert. Men vi må samtidig huske at mange av barn nettopp er tatt ut av hjemmet pga rusbruk og mange barnevernsbarn kommer fra familier som har vært preget av foreldrenes rusavhengighet.

Vi husker alle barneverns-sakene der det er blitt utbetalt store beløp i en rekke erstatningsordninger pga overgrep på 50, 60 og 70 tallet. At dagens barn kan komme til å kreve lignende erstatning skal vi ikke se bort i fra. Når er ikke dette viktig i denne debatten, men det synliggjør i hvertfall alvoret som dette absolutt har.

For et barnevern preget av taushetsplikt og kompleksitet, er det ikke lett å komme godt ut PR-messig når mediene hamrer løs på enkeltsaker. Enkelte ganger fortjener man kritikken, men;
svært ofte har sakene hundrevis av sider som offentligheten av helt naturlige grunner ikke kan eller skal kjenne til.

Jeg er ingen barnevernsekspert, men i møtet med mange enkeltskjebner kan jeg ikke la vær å bli engasjert. Engasjert for at flere barn skal få hjelp, engasjert for at barnevernet skal bli styrket og nå engasjert for at kontrollen over institusjonene skal gjenreises.
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

N.Johansen sa...

Filip, det er prisverdig at du som kommunepolitiker vil blogge om barnevernet.

Forskning viser at barnevernet bommer grovt, ofte. Faktisk gjøres det feil som får store konsekvenser for familiene i de fleste sakene.

En må heller ikke glemme at det er kommunen som overtar omsorgen for barna og eventuelt siden kjøper plass i Bufetats institusjoner.

Det juridiske ansvaret forblir hos kommunen, dermed må kommunen følge opp ved kontinuerlig kvalitetssikring av arbeidet og sørge for at tjenesten de har kjøpt samsvarer med barnets behov.

Dermed er barnas hjemkommuner kanskje enda mer ansvarlig for forholdene i institusjonene enn Bufetat.

Barne- og likestillingsdepartemenetet (BLD) er øverste ledelse for Bufetat, Bufdir, Fylkesnemndene og kontrollorganet fylkesmennene. BLD og Huitfelt har sviktet i alle ledd, ingenting har fungert og de vegrer seg for å instruere de som er nedover i hierarkiet under departemenetet.

Departementet kunne løst dette midlertidig med noen pennestrøk, regjeringer er i tillegg en flertallsregjering og kan derfor også endre loven (om så er nødvendig).

Det finnes bråtevis med dokumentasjon på at barnevernet heller ikke fungerte tilfredsstillende under kommunalt/fylkeskommunalt styre, noen steder gikk det tålelig, andre steder ikke.

Det er dokumentert fra Hordaland og andre steder i Norge at det er mange, riktig mange, barn som er blitt rusmisbrukere mens de var/er under barnevernets omsorg. Det er ikke noe "hvis" her, det er slik.

Barnevernet har ikke taushetsplikt i generelle saker (f.eks. om ruspolitikk på institusjonene), rent pr-messig har barnevernet heller ingen ulempe for de bruker profesjonelle pr-byrå som rådgivere og det finnes instruksjonsbøker om hvordan barnevernet skal håndtere pressen.

Trenger du lese alle sidene med bakgrunn for hvorfor barna er på institusjon for å kunne si at det er uakseptabelt at barn blir rusmisbrukere under barnevernet omsorg på institusjonene?

Må man kjenne barnas bakgrunn for å fordømme at barnevernsinstitusjonene er narkoreir hvor det kjøpes, selges og brukes narkotika? Selv utenforstående unge, vanlig ungdom som aldri har vært borti barnevernet, blir rusavhengig takket være barnevernets liberale ruspolitikk.

Slikt må aldri aksepteres eller forsøkes nedtones/bagatelliseres, dette er en skandale og ministeren bør virkelig få orden på dette fort eller overlate posten til noen som virkelig vil.

For øvrig sitter det for mange udugelige byråkratiske småkonger rundt om kring i det lukkede barnevernet, både i kommunene og staten.

Les mer om: barnevernet

kandahar sa...

Du trenger ikke komplisere dette så voldsomt. Hadde man som forelder vanskjøtta unger på en like grov måte som det finnes utallige eksempler på at det offentlige gjør, så hadde man stått overfor verre straff enn "bare" å miste barnet.

Dessverre strekker problemene seg utenfor barnevernet også. I Norge skjer det daglig til dels grove brudd på barnekonvensjonen uten at myndighetene løfter en finger. Man skjuler seg bak floskelen "barnets beste" og ser en annen vei. På dette området er det heller ingen grunn til å starte med tradisjonell retorikk. Alle partier har hatt muligheten til å rette opp. Ingen hr gjort noe.

Ang barnets beste: Hva er barnets beste? Les dommer vedrørende barnefordeling, samværssabotasje, barnevernsaker osv - det er jo et begrep som brukes for å rettferdiggjøre alt. Kanskje med unntak av å rettferdiggjøre barnets beste.