28. jan. 2008

Full seier i KRL saken!


KrF v/byråd Tomas Moltus forslag til høringssvar i forbindelse med regjeringens ønske om å fjerne KRL-faget, fikk flertall i dagens bystyre. Bystyret ønsker ikke regjeringens forslag velkommen og vi forventer selvsagt at statlige myndigheter lytter til Norges nest største by.

Dessverre har ikke KrF særlig innflytelse over sittende regjering og det er åpenbart at vi trenger en ny regjering. Men med dette svaret fra Bergen og jeg vet at det er mange andre kommuner som kommer med tilsvarende, ja så må det ha noe å si når vi så tydelig sier i fra.

Den kristne historie og kulturarv må ikke tas ut av norsk skole. Vi trenger å ha røtter i møte med det som er nytt. Regjeringens ønske om verdinøytralitet er slik jeg ser det en sekulær fundementalisme som dessverre vil rive i stykker mye av det landet vårt er bygget på.

Slik ble vedtaket:

1.Bergen kommune tar til orientering forslag til endringer i lov av 17.juli
1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven)

2.Bergen kommune ønsker å opprettholde lovteksten i opplæringsloven §
2-4 slik den står i dag fordi Bergen kommune mener det allerede er gjennomført
tilstrekkelige endringer til at kritikken mot KRL-faget som foreligger i dommen
fra EMD imøtekommes, og til at dagens KRL-fag er i overensstemmelse med
menneskerettighetene. Bergen kommune mener departementets forslag svekker
elevenes mulighet til kjennskap om kristendommens plass i norsk tradisjon og
kultur

3. Bergen kommune støtter departementets forslag om at foreldrene skal
informeres om innholdet i opplæringen. Samtidig mener Bergen kommune at dommen i EMD bedre imøtekommes ved å lovfeste en full fritaksrett i opplæringslovens § 2-3, og ber departementet vurdere å innføre full fritaksordningen for å imøtekomme dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Alternativer for de elever/foreldre som ønsker fullt fritak må utredes"
Filip Rygg Kommunikasjonssjef Skaperkraft

2 kommentarer:

kalle sa...

Sosialister har religionsfobi. Når Norge har sin historie knyttet til kristendommen blir denne fobien, en aversjon mot historie.

Jeg håper og tror at sosialister blir et bitte liten minioritet. Jeg er lei av at sosialister skal tvinge alle andre til å mene det samme som dem.

Mathias sa...

"Jeg er lei av at sosialister skal tvinge alle andre til å mene det samme som dem." Det er jo akkurat det Byrådet vil. En nøytral livssynsundervisning innebærer valgfrihet, men en kristendomsbasert religionsundervisning er ikke valgfri. Høyresiden har et merkelig forhold til valgfrihet må en vel trygdt kunne slå fast.